Hội Thảo Thánh Nhạc Toàn Quốc lần thứ 46

Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 46: Việc chuẩn nhận các bài hát thánh ca (imprimatur)

Truyền thông HĐGMVN

WHĐ (22.10.2020) – Trong Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 46 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, ngày 20-10-2020,

Linh mục Rôcô Nguyễn Duy – Tổng Thư ký Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc HĐGMVN – trình bày phần 1: “Việc chuẩn nhận các bài hát thánh ca (imprimatur)”.

Nhạc sĩ Phanxicô trình bày phần 2: “Việc chuẩn nhận các bài hát thánh ca (imprimatur)”.

Bài đúc kết của Đức Giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị – Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc HĐGMVN – trong Hội thảo.

Nguồn: https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/hoi-thao-thanh-nhac-lan-thu-46-viec-chuan-nhan-cac-bai-hat-thanh-ca-imprimatur–40815

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *