Có nên hát tiếng Việt và Latinh trong cùng một thánh lễ không?

Huấn thị về Âm nhạc trong phụng vụ (1967) số 46 viết: Các vị chủ chăn phải liệu sao cho bên cạnh tiếng bản quốc, tín hữu biết hát hoặc đọc chung với nhau bằng tiếng Latinh, những bài trong phần thường lễ dành riêng cho họ.

Như vậy, ta được phép hát tiếng Việt và Latinh trong cùng một thánh lễ.

Hơn nữa, ngày nay, nhiều người nước ngoài đến Việt nam, nếu họ được nghe tiếng Latinh thì họ cảm thấy có cái gì đó gần với họ, và thấy rõ tính cách hiệp nhất của Giáo Hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *