Có nên đưa đàn tranh, đàn nguyệt, tì bà… vào nhà thờ không ? Và đưa vào như thế nào ?

Hỏi :  Có nên đưa đàn tranh, đàn nguyệt, tì bà… vào nhà thờ không ? Và đưa vào như thế nào ?

Ở một vài miền, nhất là ở các xứ truyền giáo, có những dân tộc sẵn có truyền thống âm nhạc riêng, nó đóng vai trò quan trọng trong đời sống tôn giáo và xã hội của họ, tại những nơi này, phải quí trọng âm nhạc ấy đúng mức và dành cho nó một địa vị thích hợp

Do đó, rất nên dùng các nhạc cụ dân tộc trong nhà thờ, nhưng luôn dùng với tinh thần đứng đắn và nghiêm trang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *